نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف: با توجه به توانایی شخصیت در پیش‌بینی رفتار کارکنان و همچنین پیامدهای مهم سکوت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اجرا شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بودند که با روش نمونه‌گیری تمام شماری، همگی به‌عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند (92=n=N). اطلاعات موردنیاز، از طریق پرسش‌نامه‌های پنج صفت بزرگ شخصیت (دنوی و اُسوالد ،2012) و سکوت سازمانی (برینزفیلد، 2009) گردآوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه و چند متغیره تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر مبنای یافته‌ها، بیشتر کارکنان، شخصیتی سازگار داشتند و اغلب، رفتار سکوت مطیع را از خود بروز می‌داند. همچنین، تحلیل‌های آماری نشان داد شخصیت‌های سازگاری، روان رنجوری و برون‌گرایی، پیش‌بینی کننده مناسبی برای احتمال بروز رفتار سکوت میان کارکنان خواهند بود.
نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت، اگر مدیران تمایل دارند کارکنانشان درباره مسائل سازمانی اظهار نظر کنند باید شخصیت آن‌ها را به‌عنوان جزئی از فرآیند استخدام در نظر بگیرند که در این راستا پیشنهاد می‌شود که اولویت به تیپ‌های شخصیتی وظیفه‌شناس و تجربه پذیر داده شود.

کلیدواژه‌ها