نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

چکیده
هدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل؛ پرسشنامه‌های توانمندسازی کارکنان اسپریتزر(1995) و سلامت سازمانی هوی و فلدمن (1996)بودند.روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان امر تایید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة سلامت سازمانی 86/0 و برای پرسشنامة توانمندسازی 84/0 محاسبه گردید. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها، و برای بررسی متغیرهای تحقیق از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند؛ بین توانمندسازی با همه مولفه‌های سلامت سازمانی؛ سطح نهادی (001/0=p 475/0=r)، سطح مدیریتی (002/0=p 278/0=r) و سطح فنی (019/0=p 218/0= r) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: سطح مدیریتی به عنوان مولفه‌ای از متغیر سلامت سازمانی، می‌تواند پیش‌بینی کننده توانمندسازی کارکنان باشد که لزوم برنامه‌ریزی جدی مدیران را در این امر مهم می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها