پژوهشی کاربردی
مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد

احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ مهران میزانی؛ محسن کوثری پور

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22044/shm.2016.830

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه‌ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. بدین منظور 71 نفر از کارکنان سازمان ورزش شهرداری مشهد و 75 نفر از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

شهرام عبدی؛ مصطفی زنگی آبادی؛ مهدی طالب پور

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22044/shm.2016.831

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری بازیکنان (سرمایه‌های انسانی) لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که مجموعا برابر 418 نفر بود. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، بر اساس فرمول نمونه‌گیری از ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
مطالعه رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان (مطالعه ای در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین)

پیمان پروری؛ اسدالله نقدی؛ روح الله سهرابی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 137-150

https://doi.org/10.22044/shm.2016.832

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف شناخت هویت سازمانی و ارتباط آن با بدبینی سازمانی انجام گرفته است. روششناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین با 231 نفر میباشد که از این تعداد، 163 نفر به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای انتخاب شد. برای گردآوری ...  بیشتر

مقاله مستقل
ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22044/shm.2016.833

چکیده
  ‌هدف: هدف پژوهش ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی «یو ام ال» و با استفاده از مدل طراحی شی گرای «آر یو پی» بود. ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعة آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی)

معصومه محمدی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 165-174

https://doi.org/10.22044/shm.2016.834

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک‌شده بازیکنان والیبال بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی در رده سنی بزرگسالان تشکیل دادند که در مسابقات باشگاهی سال 94-93 حضور داشتند (216 نفر) و نمونه گیری به‌صورت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه رهبری تحول گرا با جوسازمانی و خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

جواد قاسمی روشناوند؛ محمدرضا اسماعیلی؛ داود مودی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 175-185

https://doi.org/10.22044/shm.2016.835

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرا، جوسازمانی و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی در سال 1393 تشکیل می‌دادند (120 نفر) و 113 پرسشنامه برگشت داده شد که به‌عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

مقاله مستقل
پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22044/shm.2016.836

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان بود. روش‌شناسی: از مجموع 160 کارمند ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 108 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه‌های تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993)، صفات شخصیتی نئو (1985) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 205-219

https://doi.org/10.22044/shm.2016.837

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل ...  بیشتر

مقاله مستقل
تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید رسول عمادی؛ زهرا سرچهانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 221-230

https://doi.org/10.22044/shm.2016.838

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود. روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ سیده لیلا خلیلی نودهی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 231-244

https://doi.org/10.22044/shm.2016.839

چکیده
  چکیده : هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران رشته قایقرانی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و 160 نفر از زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران در سطح قهرمان ملی به صورت تمام شمار، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 150 نفر از آنان (93/75 %) در تحقیق شرکت کردند. بعد از بررسی ...  بیشتر