نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

‌هدف: هدف پژوهش ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی «یو ام ال» و با استفاده از مدل طراحی شی گرای «آر یو پی» بود. ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعة آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان بود. روایی پرسشنامه، توسط اساتید هر دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم نرم افزاری مورد تأیید واقع گشت. و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد.
یافته ها: نیازمندی های سیستم اطلاعاتی مدیریت الکترونیک داوطلبان شامل منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و گزینش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش، ارزیابی، پاداش و حفظ بود ‌و ذینفعان داوطلبی ایران شناسایی شده و نهایتاً الگوی تحلیل نیازمندی ها ارائه گردید.
نتیجه گیری: از آنجا که مدیریت الکترونیک داوطلبی خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، مدیران و داوطلبان را فراهم می کند، شناسایی نیازهای اطلاعاتی مبنای الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها