نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، اداره ورزش و جوانان بستان آباد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان بود.
روش‌شناسی: از مجموع 160 کارمند ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 108 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه‌های تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993)، صفات شخصیتی نئو (1985) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در سطح 05/0≥P تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین تعهد حرفه‌ای کل و عملکرد شغلی وجود دارد. بین تعهد حرفه‌ای عاطفی و هنجاری با عملکرد شغلی رابطه معنی‌دار اما بین تعهد حرفه‌ای مستمر و عملکرد شغلی رابطه غیرمعنی‌داری مشاهده شد. بر اساس نتایج، 3/22 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را می‌توان با ابعاد تعهد حرفه‌ای پیش بینی نمود. سایر نتایج نشان داد که عملکرد شغلی با بعد روان‌رنجورخویی شخصیت رابطه منفی معنی‌دار و با ابعاد برون گرایی، گشودگی، توافق‌پذیری و وظیفه‌گرایی رابطه مثبت و معنی دار دارد. به علاوه، 1/41 درصد از تغییرات عملکرد شغلی توسط ابعاد شخصیت قابل پیش‌بینی است.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت ابعاد تعهد حرفه‌ای و همینطور صفات شخصیتی کارکنان در بهبود عملکرد شغلی آنان مؤثر است و مدیران ادارات ورزش و جوانان می‌توانند، جهت کاهش جابه‌جایی کارکنان، افزایش رضایت شغلی و در نهایت بهبود عملکرد شغلی آنان، در برنامه‌ریزی‌های خود بهبود تعهد حرفه‌ای کارکنان فعلی و یا جذب کارکنان با تعهد حرفه‌ای بالاتر و یا صفات شخصیتی خاص در آینده را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها