نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده :
هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران رشته قایقرانی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و 160 نفر از زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران در سطح قهرمان ملی به صورت تمام شمار، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 150 نفر از آنان (93/75 %) در تحقیق شرکت کردند. بعد از بررسی مبانی و پیشینه تحقیق و مصاحبه با ورزشکاران نخبه پرسشنامه محقق ساخته ای آماده گردید که حاوی 68 سوال پنج ارزشی لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن را 23 نفر از اساتید رشته تربیت بدنی، ورزشکاران نخبه و صاحب نظران تأیید کردند. ثبات درونی آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفا کرونباخ ( 0/85=α ) محاسبه گردید. برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان قهرمان قایقران از روش تحلیل عاملی همراه با چرخش متعامد استفاده شد.
یافته‌ها: در این تحقیق هفت عامل مشکلات مدیریتی، شخصی، امکانات و حمایت شغلی، خانوادگی، فنی، اقتصادی و مشکلات اجتماعی _ رسانه ای با 41/76% واریانس شناسایی شدند که از دیدگاه شرکت کنندگان، مشکلات امکانات و حمایت شغلی (0/59± 3/98) و مدیریتی ( 0/64± 3/81 )و فنی (0/69±3/21)، به ترتیب در اولویت قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد که فراهم کردن امکانات و حمایت شغلی و زیر ساخت ها می تواند در رفع مشکلات این ورزش در ایران راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها