نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و مدیریت استعداد استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ سازمانی با مدیریت استعداد، بین مدیریت استعداد با مدیریت دانش و بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد مدیریت استعداد در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می تواند نقش میانجی داشته باشد.
نتیجه‌گیری: سازمان برای اینکه بتواند به طور موثر نظام دانش را بهبود ببخشد و در کل سازمان اشاعه دهد ابتدا باید به فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد توجه کند و هر اندازه مدیریت استعداد و فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها