نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک‌شده بازیکنان والیبال بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی در رده سنی بزرگسالان تشکیل دادند که در مسابقات باشگاهی سال 94-93 حضور داشتند (216 نفر) و نمونه گیری به‌صورت کل شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مسئولیت اجتماعی (کارول، 1989)، با 19 گویه و پنج بعد، جو اخلاقی (ویکتور و کالن، 1988)، با 26 گویه و 6 بعد و عملکرد ادراک‌شده (گلن، 2003)، با 6 گویه در یک طیف 5 درجه‌ای لیکرت (1=بسیار کم، 5 = بسیار زیاد) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر جو اخلاقی و عملکرد ادراک‌شده تأثیر مستقیم و معنادار دارد (96/1≤ t)؛ اما تأثیر مستقیم جو اخلاقی و تأثیر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر عملکرد ادراک‌شده معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: مدیران و مربیان می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های مربوط به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بازیکنان بر جو اخلاقی و عملکرد ادراک‌شده آن‌ها تأثیر مثبت بگذارند.

کلیدواژه‌ها