نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو، هرسی و گلداسمیت (2013) و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973) بود. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) و استنباطی (آزمون شاپیروویلک، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t تک‌نمونه‌ای و رگرسون چندگانه) انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (05/0p≤). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کیفیت زندگی کاری توانایی پیش‌بینی عملکرد سازمانی را دارد. به‌علاوه، از بین مولفه‌های کیفیت زندگی کاری نیز پرداخت منصفانه و کافی، امنیت شغلی، یکپارچگی و انسجام و توسعه قابلیت‌های انسانی بیشترین توانایی پیش‌بینی عملکرد سازمانی را در کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشتند.
نتیجه‌گیری: بر این اساس لازم است مدیران وزرات ورزش و جوانان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان خود به عنوان یک متغیر اثرگذار بر عملکرد سازمانی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها