نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه‌ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. بدین منظور 71 نفر از کارکنان سازمان ورزش شهرداری مشهد و 75 نفر از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شناخت سازمانی بود که روایی صوری و محتوایی آن در پژوهش‌های پیشین مورد تأیید قرار گرفته بود و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (92/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل و من ویتنی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری در ابعاد شناخت سازمانی در سازمان‌های مورد مطالعه وجود داشت. همچنین تفاوت معناداری در ابعاد عملکردی مدیریت شامل مؤلفه‌های رهبری، هدف گزینی، ساختار سازمانی و سیستم پاداش دهی در بین دو سازمان ورزشی مورد مطالعه وجود داشت (05/0≥P). در مؤلفه‌های ارتباطات سازمانی، نگرش به تغییر و مکانیزم‌های مفید تفاوت معناداری در این دو جامعه یافت نشد (05/0≤P).
نتیجه‌گیری: بطور کلی می‌توان اذعان نمود تعیین اهداف قابل دسترس‌تر و آسانتر برای کارمندان، ساختار سازمانی منعطف‌تر و پویاتر، ایجاد سیستم پاداش‌دهی متناسب با عملکرد افراد و توانایی‌های آنها و ایجاد رهبری متناسب با نوع توانمندی ها و آمادگی آنان از جمله مواردی است که در سازمان‌ ورزش شهرداری بیش از بیش باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها