نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار (حق‌التدریس) مدیریت ورزشی واحد علوم تحقیقات همدان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس و مؤلفه‌های توسعة سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیة معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های عزت نفس ‌کوپر اسمیت(1990)، رضایت شغلی دالت و همکاران(1966) و توسعة سازمانی فیلبین(2009) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازآزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که بین ابعاد عزت نفس (عزت‌نفس -شغلی، خانوادگی و اجتماعی) با توسعة سازمانی، رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود داشت (1 0/0 p≤). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های توسعة سازمانی 51 درصد تغییرات رضایت‌شغلی را تبیین کرد. همچنین، مؤلفه‌های عزت نفس 30 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین کردند. علاوه بر این، تفاوت معناداری بین جنسیت با توسعة سازمانی، عزت نفس و رضایت‌ شغلی وجود داشت (5 0/0 p≤). نتیجه گیری: بنابراین برای شکوفایی آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی، توجه بیشتری به ابعاد سازندة توسعة سازمانی، عزت‌نفس معلمان تربیت بدنی و عوامل انگیزشی آنها جهت تامین رضایت شغلی و افزایش اثربخشی سازمانی گردد

کلیدواژه‌ها