ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22044/shm.2016.833

چکیده
  ‌هدف: هدف پژوهش ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی «یو ام ال» و با استفاده از مدل طراحی شی گرای «آر یو پی» بود. ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعة آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر