رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی

عابد حقدادی؛ عزت اله شاه منصوری؛ اسفندیار خسروی زاده

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4823.1380

چکیده
  چکیده هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیأت‌های ورزشی استان مرکزی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی رؤسا، نایب رؤسا و دبیران هیأت‌های ورزشی استان مرکزی (146 نفر) بودند. نمونه‌گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از ...  بیشتر