بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 249-262

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6305.1618

چکیده
  بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با روش معادلات ساختاری انجام گرفت.روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده، به روش همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را 250 نفر از کلیه مدیران، معاونین، ...  بیشتر