نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با روش معادلات ساختاری انجام گرفت.
روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده، به روش همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را 250 نفر از کلیه مدیران، معاونین، کارشناسان و کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تشکیل دادند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و تحلیل مسیر) استفاده شد.
یافته ها: بر اساس تحلیل مسیر الگو، بین عوامل سازمانی، عوامل راهبردی و عوامل انسانی با چابکی رابطه معنا داری وجود داشته است. ضمن اینکه بین عوامل فناورانه با چابکی رابطه معنا داری مشاهده نشده است.
نتیجه گیری: مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می توانند با ایجاد استراتژی های جدید، بهبود زیر ساخت ها از جمله ساختار سازمانی منعطف، تفویض اختیار به کارکنان، آموزش موثر کارکنان، پاسخگویی سریع، تخصیص سریع منابع، چشم انداز راهبردی، بهبود کیفیت، ارائه ارزش به مشتری، قابلیت مدیریت ریسک، مشارکت کارکنان، کارکنان توانمند و چند مهارته و کارکنان منعطف قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.

کلمات کلیدی: انسانی، چابک سازی، راهبردی، سازمانی، فناورانه

کلیدواژه‌ها