پژوهشی کاربردی
مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5836.1544

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، 466 کارشناس وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه طبق جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع و از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

مقاله مستقل
نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

حسین عیدی؛ رسول فرجی؛ احدیه صادقی؛ ولی ناصری پلنگرد

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 187-201

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5208.1450

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 90 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، شامل ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نقش مؤلفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 203-215

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5114.1437

چکیده
  هدف: در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها است، با به‌وجود آوردن معنویت در کار، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیشتر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین می شوند. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش مولفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4125.1279

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش توسعه نظری و مفهومی مشارکت ورزشی با رویکرد مدلسازی در ورزش استان گیلان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع اکتشافی- پیمایشی بود. 154 کارشناس اجرایی و متخصص علمی در حوزه ورزش همگانی استان گیلان به صورت هدفمند مورد نظرخواهی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ و پرسشنامه بود. ابزار اصلی پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله مستقل
بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ عیسی صادق خیجی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 235-247

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5068.1422

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 141 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

مهدی حقیقی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 249-262

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6305.1618

چکیده
  بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با روش معادلات ساختاری انجام گرفت.روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده، به روش همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را 250 نفر از کلیه مدیران، معاونین، ...  بیشتر

گزارش تحقیقاتی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی

ابوالفضل بجانی؛ جواد شهلایی؛ سارا کشکر؛ فرزاد غفوری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 263-275

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6486.1660

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی بود.روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، متخصصین جامعه‌شناسی ورزشی و مسئولین و مدیران سازمان‌های ورزشی می‌باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بجانی (1396) بود که شامل 7 مولفه و 24 گویه بود. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر

طرح پژوهشی
نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

غلامرضا شعبانی بهار؛ اکبر فریدفتحی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6799.1710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های دانشگاهی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (900=N). با توجه به حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان 450 نفر از کارمندان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 398 پرسشنامه ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سلمان زارعی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 291-308

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6709.1693

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که در سال 96 در این وزارت مشغول به خدمت بودند. از این جامعه تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله مستقل
مدیریت منابع انسانی سبز؛ الگویی برای پایداری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)

سعید آیباغی اصفهانی؛ علی اکبر حسنی؛ سیدرضا حسینی‌نیا

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6422.1714

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی اداره کل ورزش‌وجوانان استان خراسان شمالی است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف و شیوه گردآوری داده‌ها به‌ترتیب کاربردی و توصیفی-پیمایش از نوع همبستگی است. جهت تعیین روابط علی‌ومعلولی مابین متغیرها از تکنیک مدل‌سازی معادلات‌ساختاری استفاده شده‌است. ...  بیشتر