نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشیار مدیریت ورزش دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزش دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری، 466 کارشناس وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه طبق جدول کرجسی ـ مورگان 214 نفر بود. پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع و از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامۀ قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. از پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد برای ابزار پژوهش استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته و پایایی آنها به روش محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای شناسایی ابعاد متغیرها و روایی ساختاری ابزار استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و برای ارایه مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای اس‌پی اس اس و لیزرل استفاده شد.
یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل برای سیاستها و چهار عامل برای پیامدها و دو عامل برای عملکرد سازمانی شناسایی کرد. تحلیل عاملی تأییدی نیز بیانگر همسو بودن گویه ها با سازه نظری بود. آزمون مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مسیر نشان داد که عملکرد سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر از سیاست های مدیریت منابع انسانی بوده و سیاستها دارای ضریب اثر بیشتری نسبت به پیامدها بر عملکرد سازمانی بود.
نتیجه گیری: سازمانها باید با تأمین نیازهای موثر در ایجاد نگرش های مطلوب و اتخاذ سیاستهایی که ضمن داشتن تناسب از یکدیگر حمایت می کنند، عملکرد سازمان را ارتقاء بخشند.

کلیدواژه‌ها