نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کاشان

3 مربی گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 141 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های عوامل سازمانی نایر و ووهرا (2010) و بیگانگی از کار شانتز و همکاران (2015) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختار سازمانی بر بیگانگی از کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان اثرگذار می‌باشد (57/0-=β، 29/4=t)، اما اثر ماهیت کار (20/0=β، 45/1=t)، روابط کاری (04/0=β، 37/0=t) و درک عدالت (01/0 =β، 13/0=t) بر بیگانگی از کار کارکنان معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که از عوامل سازمانی تنها ساختار سازمانی می‌تواند موجب بیگانگی از کار کارکنان گردد. پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با تغییر در ساختار سازمانی موجب کاهش بیگانگی از کار کارکنان خود گردند.

کلیدواژه‌ها