پژوهشی کاربردی
تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4459.1336

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش‌های گروهی ایران بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که جامعه آماری آن را 776 نفر از ورزشکاران تیم‌های لیگ برتر بودند که 360 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. این ابزار با 86 شاخص در مقیاس 5 ارزشی لیکرت تدوین گردید و با استفاده ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5079.1427

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهدروانشناختی بازیکنان به تیم‌های فوتبال اصفهان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ نوع توصیفی ـ همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری داده‌های آن نیز به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان تیم‌های لیگ برتر اصفهان و بازیکنان تیم‌های حاضر در ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)

خدیجه لطفی یامچی؛ معصومه کلاته سیفری؛ الهه حسینی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5375.1486

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی و نوآوری در اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانشرقی می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود با توجه به محدود بودن حجم جامعه، حجم ...  بیشتر

مقاله مستقل
طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5500.1497

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود. روش‌شناسی: این تحقیق با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 450 نفر بود که 180 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5764.1536

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی حوز‌ه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی و در مرحلۀ بعد، اولویت‌بندی آنها می‌باشند . روش شناسی: از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می‌باشد ، پس تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. و جامعۀ آماری آن را کلیه مدیران ،کارشناسان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

محمود رئوف؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5977.1572

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود. روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی است که از طریق آزمون و آزمون مجدد، آزمودنی ها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم و افرادی که دارای کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند به عنوان گروه آزمایش در کارگاه انگیزش شغلی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نقش تصویر سازمانی ادراک شده بر مدیریت تغییر کارکنان سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان با میانجیگری هوش هیجانی

حمیدرضا میرصفیان

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6274.1613

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان بر مدیریت تغییر آنها در سازمان با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان در سال 1396 به تعداد 750 نفر ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

آتوسا قاسمی نژاددهکردی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد علی اصلانخانی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6408.1639

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثرعدالت سازمانی بر رفتار ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که تعداد 240 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس‌های استانداردی که روایی و پایایی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)

حامد خراسانی طرقی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک زاده؛ سعید مرتضوی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 133-146

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6499.1663

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری سوءاستفاده‌گر با رفتار انحرافی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی انجام گرفته است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی (466 نفر) بودند که برای نمونه‌گیری، روش تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با توجه به نقش واسطه‌ای هدف‌گرایی

حسام زارع؛ هادی باقری

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6302.1617

چکیده
  هدف: در مواجهه با تحولات سریع و غیرقابل پیشبینی جوامع و تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، نهادهای ورزشی ناگزیرند به سازمانی چابک تبدیل شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی با توجه به نقش واسطه هدفگرایی است.روششناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه ...  بیشتر