نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان بر مدیریت تغییر آنها در سازمان با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجی انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان در سال 1396 به تعداد 750 نفر بوده که بر همین اساس نمونه ای به تعداد 256 نفر بصورت تصادفی طبقه ای برای شرکت در این پژوهش انتخاب گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان های ورزشی اصفهان به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی 40/0 بر هوش هیجانی آنان اثرگذار بوده است (001/0=P). هوش هیجانی به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی 35/0 بر مدیریت تغییر کارکنان تأثیر داشته است (001/0=P). همچنین، تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بصورت غیر مستقیم و با وزن رگرسیونی 63/0 بر مدیریت تغییر آنان اثرگذار بوده است (001/0=P).
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت تغییر کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان، ارتقاء این سازه می تواند در گسترش توانایی های کارکنان در جهت اعمال تغییرات سازمانی به صورت مطلوب مؤثر باشد. همچنین، با توجه با تأثیر مضاعف هوش هیجانی بر توسعه مدیریت تغییر کارکنان در صورت برخورداری آنان از تصویر سازمانی ادراک شده مطلوب، به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می گردد تا در ارتباط با ایجاد و توسعه تصاویر سازمانی مناسب برای کارکنان سازمان های مربوطه تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها