نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی حوز‌ه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی و در مرحلۀ بعد، اولویت‌بندی آنها می‌باشند .
روش شناسی: از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می‌باشد ، پس تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. و جامعۀ آماری آن را کلیه مدیران ،کارشناسان ارشد ،کارشناس مسئولان واعضای شورای راهبردی تربیت بدنی آموزش و پرورش و اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. تعداد نمونه‌های تحقیق 389 نفر بر اساس روش تحلیل عاملی ( حداقل 2 برابر و حداکثر10 برابر متغیرها )تعیین گردید. جهت اطمینان از روایی و اعتبارپرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی 83/0 برآورد شد. این داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش 6 حوزه (عامل) به عنوان حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی شناسایی و اولویت‌بندی شدند. داوطلبان ورزش دانش‌آموزی را می‌توان به ترتیب اولویت در 6 حوزهً، استعدادیابی، همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی، حرکات اصلاحی و تناسب اندام، ورزش قهرمانی، درس تربیت بدنی و ورزش همگانی و اوقات فراغت به‌کار گرفت.
نتیجه گیری : با توجه به ماهیت اجرای برنامه‌های ورزشی در آموزش و پرورش که هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر هزینه‌ها در سطح بالایی انجام می‌‌شود و همچنین بودجه اندک این سازمان، استفاده از ابعاد شناسایی شده در

کلیدواژه‌ها