نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: در مواجهه با تحولات سریع و غیرقابل پیشبینی جوامع و تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، نهادهای ورزشی ناگزیرند به سازمانی چابک تبدیل شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی با توجه به نقش واسطه هدفگرایی است.
روششناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بودند (320 N=) که 212 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از سه پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی (1995)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2004) و هدف‌گرایی وراپوتینان (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها، توسط 10 متخصص تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌ها، با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0، 96/0 و 93/0 تأیید شد. برای تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازارایابی داخلی بر چابکی سازمانی و هدفگرایی، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین، این متغیر به واسطه هدفگرایی تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی میگذارد. ضریب تعیین متغیرهای درونزا نیز نشان داد که 49 درصد از واریانس چابکی سازمانی و 37 درصد از واریانس هدفگرایی، از طریق متغیرهای پیش بین قابل تبیین است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر اهمیت نقش هدفگرایی به عنوان یک واسطه در ارتقای چابکی سازمانی است؛ بنابراین، ضمن توجه به رشد و توسعه کارکنان، مشارکت دادن آنها در تعیین اهداف سازمانی و انگیزش آنها برای تعقیب این اهداف، میتواند توان ادارات ورزش و جوانان در پاسخگویی به نیازهای ورزشی جامعه را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها