نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود.
روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی است که از طریق آزمون و آزمون مجدد، آزمودنی ها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم و افرادی که دارای کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند به عنوان گروه آزمایش در کارگاه انگیزش شغلی شرکت نمودند. روش نمونه گیری هدفمند بود و در نهایت 54 نفر از افرادی که دارای انگیزش شغلی پایین و تحلیل رفتگی شغلی بالاتر از حد استاندارد بودند، انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss24 و از آزمونt همبسته جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروه، t مستقل برای ارزیابی متغیر وابسته بین گـــروه ها و از تحلیل کوواریانس به منظور اثربخشی دوره ی انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی گروه تجربی موثر بود، همچنین سطح تحلیل رفتگی شغلی گروه تجربی بعد از شرکت در کارگاه انگیزش شغلی کاهش معنی داری داشت و بعد از گذشت 6 ماه از کارگاه، اثر انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار نبود.
نتیجه گیری: تشکیل کارگروه های تخصصی در بررسی و ارائه راه حل جهت افزایش انگیزش شغلی و کاهش تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی از نتایج عمده این تحقیق بود.
واژگان کلیدی: انگیزش شغلی، تحلیل رفتگی شغلی، معلمان تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها