نوع مقاله : گزارش تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، متخصصین جامعه‌شناسی ورزشی و مسئولین و مدیران سازمان‌های ورزشی می‌باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بجانی (1396) بود که شامل 7 مولفه و 24 گویه بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحبنظر تایید شد. کل جامعه آماری تحقیق قابل دسترس نبود، بنابراین، تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر 384 برآورد شد و بعد از توزیع به صورت نمونه‌گیری در دسترس 342 پرسشنامه صحیح برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق مورد استفاده گرفت.
یافته‌ها: روایی سازه پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. ضریب مسیر بین شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی و مولفههای توانایی فنی؛ توانایی علمی؛ توانایی شخصیتی؛ توانمندی ادراکی-عاطفی، مدیریت روابط، توانایی جهانی شدن و توانایی رقابتی به ترتیب برابر با 84/0، 81/0، 85/0، 83/0، 89/0، 82/0 و 81/0 بود. مقدار آماری t، این هفت مولفه بیشتر از 56/2 ± است بنابراین با اطمینان 99/0 می‌توان گفت مولفههای هفت‌گانه فوق توان پیش‌بینی متغیر شایستگی مدیران در سازمانهای ورزشی را دارند. با توجه به مقدار معیار (0.686 = GOF) در بررسی برازش کلی مدل، مدل اندازه‌گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: ابزار حاضر می‌تواند در مراحل مختلف از جمله استخدام، آموزش و ارزیابی مدیران سازمان‌های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت شایستگی مدیران ورزشی موضوعی ثابت نبوده، بلکه با توجه به شرایط محیطی و سازمانی قابل تغییر است.

کلیدواژه‌ها