نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های دانشگاهی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (900=N). با توجه به حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان 450 نفر از کارمندان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 398 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌منظور بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) استفاده شد. از نظر 10 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی برای تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه ها استفاده شد و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، تی مستقل و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد آموزش‌های دانشگاهی در بهره‌وری (01/0=p، 79/15=t) کارکنان وزارت ورزش و جوانان نقش معنی‌داری دارد. همچنین نتایج نشان داد بین بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس جنسیت و تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به طوری که بهره وری کارمندان با تحصیلات غیرعلوم ورزشی بالاتر از کارمندان با تحصیلات علوم ورزشی بود.
نتیجه گیری: می توان گفت بهتر است دانشکده های علوم ورزشی در سرفصل ها و نحوه آموزش و وزارت ورزش و جوانان می بایست در شاخص های مربوط به جذب و استخدام بازنگری نمایند.

کلیدواژه‌ها