نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها است، با به‌وجود آوردن معنویت در کار، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیشتر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین می شوند. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش مولفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است وجامعه‌ آماری تحقیق را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (228 نفر) تشکیل داد. نمونه‌ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 163 نفر و به صورت تصادفی- خوشه‌ای تعیین شد. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آولیو (2007) و معنویت در کار میلیمن و همکاران (2003)، استفاده شد. پایایی ترکیبی و روایی همگرایی و واگرایی پرسشنامه ها مورد سنجش و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار پی ال اس استفاده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن بود که، مسیر مؤلفه‌های ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﻲ، خودآگاهی، پردازش متوازن و شفافیت رابطه‌ در کار به ترتیب با ضریب معناداری 20/2 ، 33/3 ، 00/2 و 54/7 ، بر معنویت در کار کارکنان تاثیر گذار هستند.
نتیجه گیری: مدیران ادارات ورزش و جوانان باید به‌طور اهم برای ایجاد معنویت در کار به رهبری اصیل خصوصاً مؤلفه‌ی شفافیت رابطه‌ای آن توجه ویژه داشته باشند، تا شاهد شکوفایی کارکنان در فضای امن کاری باشند. و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها