نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مشاوره، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که در سال 96 در این وزارت مشغول به خدمت بودند. از این جامعه تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از ابزار سنجش خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاپ( 1983)، پرسش نامه معنویت محیط کار میلیمن،کاپلوسکی، و فرگوسن(2003) و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون(1973) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنی‌داری وجود داد(01/0P). بین معنویت محیط کار با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد(01/0P). همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تعیین متغیرهای عملکرد خانواده و معنویت محیط کار 51 درصد از واریانس کیفیت زندگی کاری راپیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت ارزش های معنوی در محیط کار و عملکرد مطلوب و سالم خانواده می‌تواند نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها