نقش برندسازی کارفرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی

محمد حسین قربانی؛ فاطمه معظمی گودرزی؛ حمید رضا صفری جعفرلو

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 405-420

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8702.2037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برند کار فرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از روئسا، نائب رئیسان، اعضای مجمع، کارشناسان، دبیران، مدیران کمیته‌ها، مربیان و ...  بیشتر