نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برند کار فرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران انجام شده است.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از روئسا، نائب رئیسان، اعضای مجمع، کارشناسان، دبیران، مدیران کمیته‌ها، مربیان و داوران مطلع در 15 فدراسیون‌ ورزشی منتخب می‌باشد. با استفاده از روش سرشماری، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های برندسازی کارفرمایی برتون، اوینگ و هاه (2005)، عملکرد سازمانی یانگ و همکاران (2004) و عملکرد فردی پترسون (1992) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در راستای آزمون فرضیه‌ها و مدل‌سازی از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار pls و spss مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت، برند-سازی کار‌فرمایی، سهم قابل توجهی در تبیین عملکرد سازمانی (70/0=β، 03/8=t) و عملکرد فردی (92/0=β، 47/10=t) و همچنین عملکرد فردی اثر معنی داری بر عملکرد سازمانی (94/0=β، 22/10=t) دارا است. همچنین مدل اثر برندسازی کارفرمایی بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران دارای برازش می‌باشد.
نتیجه گیری: طبق یافته‌های پژوهش، پیاده‌سازی برند کارفرما در فدراسیون‌های ورزشی موجب افزایش عملکرد و کارایی آنها می‌شود و مدیران و سیاست‌گذاران فدراسیون‌های ورزشی می‌توانند از برندسازی به عنوان اهرمی جهت توسعه عملکرد بهره گیرند.
کلید واژه‌ها: برندسازی کارفرمایی، عملکرد سازمانی، عملکرد فردی، فدراسیون‌های ورزشی ایران.

کلیدواژه‌ها

استیفن، پی رابینز. (1385). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ چهل و ششم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
افجه، سید علی اکبر و علیزاده فر، زهرا. (1396). رابطه ادراک از برندکارفرما با نگرش‌های شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(84)، 73-96.
بیگمی، زهرا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله و هنری، حبیب. (1397). مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 185-163.
شیخعلی زاده، محبوب و بشیری، مهدی. (1398). تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1)، 183-169.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ فیض، داود و همتی، مریم. (۱۳۹۵). توسعه مدل عملکرد برند سازمان بر مبنای بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۶(۲)، 169-194.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ افضل آبادی، محمد حسین؛ عبداللهی، بیژن و عباسیان، حسین. (1396). طراحی مدل برندسازی کارفرما در سازمان‌های عمومی غیردولتی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(3)، 72-96.
Audenaert, M., Decramer, A., George, B., Verschuere, B., & Van Waeyenberg, T. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 815-834.
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career development international, 9(5), 501-517.
Bali, M., & Dixit, S. (2016). Employer brand building for effective talent management. International journal of applied sciences and management, 2(1), 183-191.
Bejtkovský, J. (2018). Factors influencing the job search and job selection in students of Generation Y in the Czech Republic in the employer branding context. Management & Marketing, 13(3), 1133-1149.
Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International journal of advertising, 24(2), 151-172.
Brandt, E., & Kull, P. (2007). Talent Management: How firms is Sweden find and nurture value adding human resources. Intarnationella Handelshogskolan.
Brusch, I., Brusch, M., & Kozlowski, T. (2018). Factors influencing employer branding: investigations of student perceptions outside metropolitan regions. International Journal of Quality and Service Sciences, 10(2), 149-162.
Cascio, W. F. (2014). Leveraging employer branding, performance management and human resource development to enhance employee retention. Human Resource Development International, 17(2), 121-128.
Chelladurai, P., & Kerwin, S. (2018). Human resource management in sport and recreation. Third Edition, Human Kinetics.
Chunping, Y., & Xi, L. (2011). The study on employer brand strategy in private enterprises from the perspective of human resource management. Energy Procedia, 5, 2087-2091.
Clair, A. (2016). Employer Branding: The role of Social Media in Attracting and Retaining Talent “A study of Indian IT companies”. Business Dimensions, 3(8), 93-101.
Davies, G. (2008). Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing, 42(5/6), 667 – 681.
Edwards, M. R. (2009). An integrative review of employer branding and OB theory. Personnel review, 39(1), 5-23.
Fernandez-Lores, S., Gavilan, D., Avello, M., & Blasco, F. (2016). Affective commitment to the employer brand: Development and validation of a scale. BRQ Business Research Quarterly, 19(1), 40-54.
Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng, R. (2010). Exploring the relationship between corporate, internal and employer branding. Journal of Product & Brand Management, 19(6), 401-409.
Gaddam, S. (2008). Modeling Employer Branding Communication: The Softer Aspect of HR Marketing Management. ICFAI Journal of Soft Skills, 2(1), 45-55.
Gunesh, P., & Maheshwari, V. (2019). Role of organizational career websites for employer brand development. International Journal of Organizational Analysis, 27(1), 149-168.
Hadi, N., & Ahmed, S. (2018). Role of Employer Branding Dimensions on Employee Retention: Evidence from Educational Sector. Administrative Sciences, 8(3), 44-59.
Hieronimus, F., Schaefer, K., & Schroder, J. (2005). Using branding to attract talent. The McKinsey Quarterly, 3, 12-14.
Jiang, T., & Iles, P. (2011). Employer-brand equity, organizational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector, China. Journal of Technology Management in China, 6(1), 97-110.
Kashyap, V., & Rangnekar, S. (2016). Servant leadership, employer brand perception, trust in leaders and turnover intentions: a sequential mediation model. Review of Managerial Science, 10(3), 437-461.
Knox, S., & Freeman, C. (2006). Measuring and managing employer brand image in the service industry. Journal of Marketing Management, 22(7-8), 695-716.
Kryger Aggerholm, H., Esmann Andersen, S., & Thomsen, C. (2011). Conceptualizing employer branding in sustainable organizations. Corporate Communications: An International Journal, 16(2), 105-123.
Kunerth, B., & Mosley, R. (2011). Applying employer brand management to employee engagement. Strategic HR Review, 10(3), 19-26.
Madella, A., Bayle, E., & Tome, J. (2005). The organisational performance of national swimming federations in Mediterranean countries: A comparative approach. European Journal of Sport Science, 5, 207–220.
Maxwell, R., & Knox, S. (2009). Motivating employees to" live the brand": a comparative case study of employer brand attractiveness within the firm. Journal of marketing management, 25(9-10), 893-907.
Minchington, B., & Thorne, K. (2007). Measuring the effectiveness of your employer brand. Human Resources Magazine, 12(4), 14-16
Mishra, S., & Kumar, S. P. (2019). E-recruitment and training comprehensiveness: untapped antecedents of employer branding. Industrial and Commercial Training, 51(2), 125-136
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw-Hill Education.
Parkerson, B., & Saunders, J. (2005). City branding: can goods and services branding models be used to brand cities? Place branding, 1(3), 242-264.
Phillips, J. J. (2005). The value of human capital: What logic and intuition tell us? Chief Learning Officer, 4(8), 50-52.
Rana, G., Sharma, R., Singh, S. P., & Jain, V. (2019). Impact of Employer Branding on Job Engagement and Organizational Commitment in Indian IT Sector. International Journal of Risk and Contingency Management (IJRCM), 8(3), 1-17.
Robertson, A., & Khatibi, A. (2013). The influence of employer branding on productivity-related outcomes of an organization. IUP Journal of Brand Management, 10(3), 17-32.
Saini, G. K., Gopal, A., & Kumari, N. (2015). Employer brand and job application decisions: Insights from the best employers. Management and Labor Studies, 40(1-2), 34-51.
Sartain, L., & Schumann, M. (2008). Brand from the inside: Eight essentials to emotionally connect your employees to your business. John Wiley & Sons.
Schweyer, A. (2010). Talent management systems: Best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning. John Wiley & Sons.
Siddique, M., Procter, S., & Gittell, J. H. (2019). The role of relational coordination in the relationship between high-performance work systems (HPWS) and organizational performance. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 6(4), 246-266.
Sodal, S., Dhar, R., & Mehendale, S. (2018). Factors Effecting Employer Branding-A Methodological and Thematic Review. Asian Journal of Management, 9(1), 785-790.
Stone, D. L., & Deadrick, D. L. (2015). Challenges and opportunities affecting the future of human resource management. Human Resource Management Review, 25(2), 139-145.
Theurer, C. P., Tumasjan, A., Welpe, I. M., & Lievens, F. (2018). Employer branding: a brand equity‐based literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 20(1), 155-179.
Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (2010). Employer branding: strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management, 26(1-2), 56-73.
Winand, M., Zintz, T., Bayle, E., & Robinson, L. (2010). Organizational performance of Olympic sport governing bodies: dealing with measurement and priorities. Managing Leisure, 15(4), 279-307.