نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان های ورزشی بود.
روش شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور؛ و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 241 نفر تعیین و به صورت تصادفی گزینش گردیدند. جهت جمع آوری معیارهای مورد نظر ابتدا به مطالعه کتابخانه ای، مرور پیشینه مرتبط، و مصاحبه باز با 7 نفر از اساتید صاحب نظر در این حوزه اقدام گردید. در گام بعد با استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس نظرات 5 استاد صاحب اثر و برجسته مدیریت ورزشی، در طی چهار مرحله علاوه بر تایید روایی صوری و محتوا، پرسشنامه تحقیق در قالب 57 شاخص طراحی و سازماندهی شد.
یافته ها: در مرحله نهایی و بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در محیط نرم افزار SPSS، الگوی مورد نظر در قالب 2 مولفه (ذاتی و اکتسابی)، 6 زیر مولفه، و 45 شاخص (ذاتی ادراکی (9 شاخص)، ذاتی انسانی (6 شاخص)، ذاتی فنی (7 شاخص)، اکتسابی ادراکی (10 شاخص)، اکتسابی انسانی (6 شاخص)، و اکتسابی فنی (7 شاخص)) مورد تایید واقع شد.
نتیجه‌گیری: توجه به معیارهای ارائه شده در هنگام گزینش مدیران عالی ورزشی می تواند شانس موفقیت سازمان را بالاتر ببرد.

کلیدواژه‌ها