پژوهشی کاربردی
طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5216.1453

چکیده
  هدف : هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشور می باشد. روش شناسی : از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می باشد ، پس تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مورد نظر را تمامی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

رضا سپهوند؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مومنی مفرد

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6722.1696

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های ورزشی انجام پذیرفت.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف‌‌کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان تشکیل می‌دهند که 24 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. ابزار‌گردآوری ...  بیشتر

مقاله مستقل
ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 35-49

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5548.1507

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان های ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور؛ و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ نازنین راسخ

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6668.1687

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت تغییر کارکنان و نقش آن بر مدیریت بحران‌ در سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است.روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی_ همبستگی بوده و به همین منظور تعداد 206 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارائه مدل اثر سخت‌کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی (مطالعه موردی: معلمان ورزش استان گلستان)

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7292.1782

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل اثر سخت کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی در معلمان ورزش استان گلستان بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش استان گلستان بوده که جمعیت آنان 650 نفر برآورد شد و جهت انتخاب ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7342.1790

چکیده
  هدف: امروزه صنعت ورزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد در جهت تحقق اهداف توسعة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به‌کار گرفته شود. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، ...  بیشتر

مقاله مستقل
ارتباط علی توانمندسازی و خلاقیت کارکنان با سبک‌های رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران

حسن قاسمعلی پور؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 109-123

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6740.1699

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه علی بین توانمندسازی کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران و خلاقیت با سبک های رهبری در آن می باشد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تعداد 800 نفر بود که شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای ...  بیشتر

سایر مقالات
تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی (کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

عاطفه ابطحی نیا؛ سمانه راستگو

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7383.1796

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد (190 نفر) که از بین ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تاثیر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهرزاد نیری؛ محمود دهقان نیری؛ فاطمه سمیری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 143-159

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7394.1798

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (950N=) ...  بیشتر

مقاله مستقل
تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7368.1794

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی به تعداد 210 نفر بودند و نمونه آماری برابر کل جامعه در نظر ...  بیشتر