نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل اثر سخت کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی در معلمان ورزش استان گلستان بود.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش استان گلستان بوده که جمعیت آنان 650 نفر برآورد شد و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. طبق مدلسازی معادلات ساختاری تعداد 480 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ های استاندارد و تعدیل شده سخت کوشی روانی افسانه ‌پورک و همکاران (1393)، کارآفرینی فردی کردنائیج (1386) و کارآمدی درونی اصغر نژاد و همکاران (1385) بوده‌ است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط نه نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد . پایایی پرسش نامه‌ها نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. آزمون سوالات پژوهش و برازش مدل مفروض آن توسط نرم‌افزار SMARTPLS انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد سخت کوشی‌ روانی به صورت معنی داری کارآمدی درونی (332/0β=) و کارآفرینی فردی (284/0β=) معلمان ورزش را افزایش می‌دهد. همچنین کارآمدی درونی نیز با وزن رگرسیونی (573/0 β=) کارآفرینی فردی معلمان ورزش را ارتقاء می-دهد.
نتیجه‌گیری: ورزش در نظام آموزش و پرورش نیازمند منابع انسانی کارآفرینی است که علیرغم برخی محدودیت‌های سازمانی، مالی، مادی بتوانند با جذب منابع حامیان مالی و معنوی‌، استعدادهای ورزشی مدارس را شناسایی نموده و پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها