نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 کارشناس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی به تعداد 210 نفر بودند و نمونه آماری برابر کل جامعه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه‌های اعتماد سازمانی شفیعی (1390)، بهره‌وری نیروی انسانی لایقی (1390) و تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993) بودند. روایی پرسشنامه‌ها توسط 12 تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه‌ها توسط آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مستقیم و معناداری داشته است. هم‌چنین تعهد حرفه‌ای نیز اثری مثبت و مستقیم بر بهره‌وری نیروی انسانی داشته است. در نهایت، کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند.
نتیجه‌گیری: اگر مدیران سازمان‌های ورزشی در برنامه‌ریزی‌های خود، به موضوع اعتماد توجه کنند و همچنین بهبود تعهد حرفه‌ای کارکنان فعلی و یا جذب کارکنان با تعهد حرفه‌ای بالاتر را در اولویت کارهای خود قرار دهند، می‌توانند بهره‌وری را در سازمان بالا ببرند.

کلیدواژه‌ها