نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیرت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

3 کارشناسی‌ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های ورزشی انجام پذیرفت.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف‌‌کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان تشکیل می‌دهند که 24 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. ابزار‌گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است‌ ‌روایی و پایایی با استفاده از روایی محتوا و پایایی بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش قالب‌ مدل تدوین شده مشتمل بر دو بخش است: بخش اول از طریق مطالعه اکتشافی نظر خبرگان 14 عامل اصلی موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی شدند. در بخش دوم با استفاده ‌ رویکرد مدلسازی ساختاری ـ‌ تفسیری، روابط و توالی میان متغیر‌ها در هشت سطح استخراج در نهایت براساس میزان قدرت نفوذ و وابستگی دسته بندی شدند.
یافته ها:. یافته ها نشان داد که حمایت محیط پیرامون سازمان و حمایت مدیران و سهام داران همانند سنگ زیر بنای مدل عمل می‌کنند. این دو عامل به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر دیگر متغیرها بوده، عامل ظهور یا تشدید سایر متغیرها جهت مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان می باشند.
نتیجه گیری: بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند؛ می تواند به آنها در زمینه استفاده کارآمد و اثربخش منابع طبیعی با بکارگیری شیوه ها و استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی سبز کمک کند. و باعث افزایش بهره‌وری،‌ کاهش هزینه ها و همچنین ایجاد فضای بهتری برای مشارکت افراد در سازمان شود.

کلیدواژه‌ها