نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: امروزه صنعت ورزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد در جهت تحقق اهداف توسعة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به‌کار گرفته شود. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعة اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 23 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعة حسابرسی فرآیند نتایج 90% به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده از مطالعة اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق، عوامل سیاست‌زدایی، مدیریت اثربخش و کارآمد، توسعة منابع انسانی، ارتقاء زیرساخت‌ها و توسعة فضاهای ورزشی استاندارد، طراحی نظام استعدادیابی، اصلاح ساختار، تجاری‌سازی، خصوصی‌سازی و استقرار مکانیزم توسعة صنعت ورزش به‌عنوان ده مؤلفة مؤثّر در توسعة صنعت ورزش ایران شناسایی و استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع توسعة صنعت ورزش ایران سیاست‌زدگی و ورود افراد بازنشستة نظامی و دولتی به این صنعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها