مقاله مستقل
نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 179-194

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7068.1747

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمع‌آوری داده‌ها و دستیابی به اهداف استفاده شده است. در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با دوازده نفر متخصص انجام شد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 195-205

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7103.1759

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر شایسته‌سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان) به تعداد 440 نفر ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران

وحید شجاعی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 207-220

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7297.1784

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند که این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

علی حیدر بالوندی؛ شیرین زردشتیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 221-239

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5682.1524

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 241-255

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7648.1848

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه تماشاگران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه تماشاگران بالای 18 سال در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95 ـ 94، بودند که حجم نمونه بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه‌ها انتخاب شد. ابزار ...  بیشتر

مقاله مستقل
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران

هادی باقری؛ موسی قوام صفت؛ غلامرضا حاصلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7698.1858

چکیده
  هدف: مهاجرت نخبگان و متخصصان ورزشی به عنوان پدیده ای اجتماعی، اثرات زیانباری بـر فرآیندهای رشد و توسعۀ ورزش بر جای میگذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه ایران است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله نخست، گردآوری داده‌ها از طریق 8 مصاحبۀ ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی به‌کارگیری نا به‌جای نیروهای متخصص در هیئت‌های ورزشی

محسن طیبی؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 277-295

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7899.1890

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی بکارگیری نابجای نیروهای متخصص در هیات-های ورزشی در استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه‌ی آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که شامل 55 اداره و 829 نفر بودند. همچنین برای ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و فضیلت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 297-313

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7494.1817

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و فضیلت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و ...  بیشتر

طرح پژوهشی
تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 315-331

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6956.1739

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامة راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معاون و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، معاونین تربیت بدنی شهرستان ها و کارشناسان تربیت‌بدنی ...  بیشتر

مقاله مستقل
مطالعه رابطه بین تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان

ناصر بای

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5037.1413

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان بود.روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان (650 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 242 نفر به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌‌نامه‌های ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

حمیدرضا گوهررستمی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5073.1424

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌ صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بودند (64 نفر). نمونه آماری به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 357-374

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7612.1837

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات‌های ورزشی استان مرکزی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات‌های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ...  بیشتر