نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی بکارگیری نابجای نیروهای متخصص در هیات-های ورزشی در استان اصفهان بود.
روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه‌ی آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که شامل 55 اداره و 829 نفر بودند. همچنین برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. علاوه بر این سایر شاخص‌های همسانی درونی از قبیل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش‌های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد.
یافته‌های تحقیق نشان داد مهمترین پیامدهای بکارگیری نابجای متخصصین به ترتیب شامل نارضایتی شغلی با بار عاملی (92/0)، فرسودگی شغلی (90/0)، عدم تعهد شغلی (87/0)، عدم انگیزش شغلی (84/0)، تعارض غیرکارکردی (81/0)، توجه به منافع شخصی (78/0) و سکوت سازمانی با بار عاملی (64/0) بود.
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بکارگیری نابجای متخصصین در هیات‌های ورزشی موجب پیامدهای منفی اجتماعی و سازمانی خواهد شد که علاوه بر آسیب به سازمان، موجب آسیب‌های فردی نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها