نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامة راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل معاون و کارشناسان تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، معاونین تربیت بدنی شهرستان ها و کارشناسان تربیت‌بدنی شهرستان‌ها بود که تعداد آنها 50 نفر و به صورت تمام شمار انتخاب شدند. از پرسش‌نامه محقق‌ساخته و از روش‌‌‌های آماری مبتنی برکیفی سازی استفاده شد. در بخش روایی سازه از تحلیل عاملی، روایی صوری با استفاده از متخصصان و برای روایی محتوایی از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب88/0 و 92/0 بودند و ضریب آلفای کرونباخ به عنوان شاخص سازگاری داخلی برابر 77/0بود نتایج نشان داد که روایی و پایایی پرسش نامه در حد قابل قبول بوده است. در نهایت دوازده راهبرد استخراج و راهبردها به برنامه‌‌‌های عملیاتی خرد شدند. نتایج نشان داد که ورزش دانش‌آموزی استان گلستان در منطقه تهاجمی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: توجه به اولویت‌بندی رشته‌‌‌های ورزشی، تمرکز بیشتر بر رشته‌‌‌های موفق و مورد علاقه دانش‌آموزان، دانایی‌محور کردن و دانش‌بنیان کردن ورزش دانش‌آموزی، ساماندهی نظام مسابقات، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش واستفاده از پتانسیل‌‌‌های حمایتی، شش راهبرد اولویت دار در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی هستند. در نتیجه راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها در این منطقة راهبردی باشند.

کلیدواژه‌ها