نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان

3 استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌ صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بودند (64 نفر). نمونه آماری به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری آن توسط صاحب‌نظران (12 نفر) تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/0) محاسبه شد. در این پژوهش جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار پی.ال.اس استفاده ‌شد.
یافته‌ها: مدل ارزیابی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان 4 عامل، 12 بعد و 55 شاخص دارد. بین ابعاد فرآیندهای داخلی و مشتری و نتایج ورزشی، بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی و همچنین بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین همبستگی بین ابعاد رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی (807/0) و سپس بین ابعاد مالی و مشتری و نتایج ورزشی (763/0) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی بالا بین مناظر عملکرد بنابراین هر اندازه به فرآیندهای داخلی سازمان توجه گردد موجب افزایش رشد و یادگیری در شاخص‌های عملکردی سازمان می‌گردد. همچنین توجه به شاخص‌های بعد مالی موجب پیشرفت در شاخص‌های عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی خواهد شد. در نتیجه مدیران می بایست به ابعاد 4 گانه کارت امتیازی متوازن در مدیریت عملکرد سازمان با رویکرد علی و معلولی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها