نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه تماشاگران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه تماشاگران بالای 18 سال در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95 ـ 94، بودند که حجم نمونه بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه‌ها انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب‌نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر، از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: بر این اساس، از نظر تماشاگران، به ترتیب عوامل تسهیلات، جذابیت مسابقه، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی، برنامه‌ریزی، فناوری و فرهنگی ـ اجتماعی، در اولویت اول تا هشتم قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با مشخص شدن اولویت‌های مؤثر بلیت فروشی از دیدگاه تماشاگران، مدیران ورزشی می‌توانند با رسیدگی و توجه بیشتر به اهم آنها، بهبود فروش بلیت و افزایش درآمد باشگاه‌ها را تسریع بخشند.

کلیدواژه‌ها