نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان (650 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 242 نفر به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌‌نامه‌های تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ریچمن (2009) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه‌ی منفی و معنی‌داری بین ابعاد سه‌گانه تبعیض در محیط کار با کیفیت زندگی کاری وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی نیز نتایج نشان داد تبعیض از سوی مدیریت (135/0-=β) و تبعیض سازمانی (227/0-=β) توان پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی را دارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تبعیض در محیط کار می‌تواند نقش مهمی در کاهش کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها