نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمع‌آوری داده‌ها و دستیابی به اهداف استفاده شده است. در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با دوازده نفر متخصص انجام شد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. در این مرحله، پرسشنامه‌ای 17 گویه‌ای طراحی شد که در مرحله کمی، 144 نفر شرکت‌کننده (شامل افسران پلیس، متخصصان و سازمان‌دهندگان مسابقات فوتبال، مدیران استادیوم) به صورت تصادفی به آن پاسخ دادند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل، برای تحلیل داده‌های کمی و آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد منابع انسانی (امنیتی و غیرامنیتی) یکی از عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌ها است. آموزش کارکنان (05/0 P> و 45/13=t) و بررسی اعتبار و پیشینه آن‌ها (05/0 P> و 78/10=t)، به ترتیب با بارهای عاملی 90/0 و 78/0، دو عامل فرعی مربوط به منابع انسانی هستند که در ارتقای امنیت استادیوم‌ها مؤثر می‌باشند.
نتیجه‌گیری: منابع انسانی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقات فوتبال می‌بایست در طول عملیات مسابقه، نقش و مسئولیت خود در تأمین امینت استادیوم را درک نمایند. همچنین، منابع انسانی آموزش‌دیده و تأیید صلاحیت‌شده می‌تواند تأمین محیطی امن و ایمن برای تماشاگران، ورزشکاران و مسئولان حاضر در استادیوم را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها