نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند که این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ورزشی و همچنین برخی مدیران و افراد فعال در حوزه گردشگری ورزشی بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تا حد رسیدن به اشباع نظری در خصوص معرفی افراد آگاه در حوزه گردشگری ورزشی، تعداد 57 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق‌ساخته جهت دسته‌بندی مولفه ها و ساختاردهی مولفه‌های شناسایی شده بود. جهت انجام تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری با استفاده از از نرم افزارهای SPSS و MicMac استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل 6 عامل (عوامل فرهنگی، قانونی، زیرساختی، مالی، فردی و محیطی-مکانی) 514/78 درصد از واریانس کل سوالات را تشکیل دادند. نتایج همچنین نشان داد که عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی جزو عوامل مستقل کلیدی می‌باشد که سبب تاثیرگذاری بر سایر عوامل می‌باشد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که در مسیر شکل‌گیری ثروت انسانی نیاز به گسترش و توسعه عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی می‌باشد و شکل‌گیری ثروت انسانی منوط به توسعه عوامل فردی و عوامل محیطی-مکانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها