نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، کد پستی 8349-8-38156

چکیده

چکیده 
هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات‌های ورزشی استان مرکزی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات‌های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند.
یافته‌ها: طبق نتایج پژوهش، 34 شاخص بر روی 8 عامل توکل به خدا، ورزش جوانمردانه، میهن دوستی، صداقت، قانون‌پذیری و سلامت کار، انسجام و همدلی، امانتداری و شجاعت، و شفافیت مالی و روابط سالم به عنوان عامل‌های منشور اخلاقی مربیان شناسایی و تایید شدند.
نتیجه‌گیری: الگوی شناسایی شده برای تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات‌های ورزشی استان مرکزی از برازش مناسب برخوردار بود. از این رو، پیشنهاد می‌شود منشور اخلاقی تدوین شده توسط هیات‌های مذکور برای ارتقای اخلاق در حرفه مربیگری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها