نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود.
روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 218 نفر انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسش نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چن و هانگ (2009)، عملکرد سازمانی احمدی (1392) و نوآوری سازمانی شوهام و همکاران (2012) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS و LISREL تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با ضریب‌ (44/0)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با ضریب ‌( 77/0) و نوآوری سازمانی با ضریب ‌(58/0) بر عملکرد سازمانی، اثر معنی داری دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز نقش میانجی نوآوری سازمانی را در جامعه پژوهش تایید کرد.

کلیدواژه‌ها