نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

2 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و فضیلت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (161 نفر) بوده است. نمونه آماری بصورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996)، اخلاق حرفه‌ای کرستن و همکاران (2011) و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) بود که روایی و پایایی آنها مورد تاٌیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS2 وSPSS19 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از معادلات ساختاری تحقیق حاضر نشان داد که اخلاق حرفه‌ای 5/65 درصد و سلامت سازمانی 6/54 درصد از واریانس فضیلت سازمانی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین 9/36 درصد از اثر اخلاق حرفه‌ای بر فضیلت سازمانی از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی سلامت سازمانی تبیین شده است. با توجه به شاخص‌های برازش مدل کلی تحقیق، نشان دهنده وضعیت مطلوب این مدل بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان به برنامه‌ریزی سازمان در جهت افزایش میزان اخلاق حرفه‌ای با استفاده از شاخص‌های سلامت سازمانی موثر بر ایجاد فضیلت سازمانی کمک کرد؛ تا با توجه به اصول مهم اخلاق حرفه‌ای در سطح فردی و سازمانی زمینه بروز فضیلت سازمانی در سازمان مهیا گردد.

کلیدواژه‌ها