نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (950N=) بوده و تعداد 274 نمونه بر اساس جدول مورگان اجرا شده است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش سه پرسشنامه ادراک سیاست سازمانی (کاکمار و کارلسون، 1997)، اعتماد کارکنان به مدیر (شرمن و بالینگر، 2006؛ مایر و همکاران، 1995) و صداقت رفتاری (مورمن و همکاران، 2012 و سایمونز و همکاران، 2007) بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی و تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smartpls 3 بهره گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که صداقت رفتاری با ضرایب مسیر ۵۲۴/0 و 624/0- به ترتیب دارای اثر معنی‌داری بر اعتماد کارکنان و ادراک سیاست سازمانی است. همچنین ادراک سیاست سازمانی نیز با ضریب مسیر ۳۷۹/0- دارای اثر معنی‌داری بر اعتماد کارکنان است.
نتیجه‌گیری: با شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان؛ مدیران این امکان را می‌یابند که اقدامات مناسبی را جهت افزایش اعتماد کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد سازمان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها