نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشور می باشد.
روش شناسی : از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها می باشد ، پس تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق مورد نظر را تمامی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش، کارشناسان ارشد، کارشناس مسئولان تربیت بدنی، اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و همچنین 63 نفر در قالب تشکیل شورای راهبردی دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می دادند. (389N=n= ) جهت اطمینان از روایی و اعتبار آن از طریق اخذ نظر متخصصان، پایایی پرسشنامه های مدیریت داوطلبی ورزش دانش آموزی و حوزه های بکارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 83/0 برآورد شد. و در اختیار نمونه آماری به حجم 389 نفر قرار داده شد. این داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کایزر، مایر و الکین، آزمون کرویت بارتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار های spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها : بر اساس یافته های تحقیق حاضر، 8 بعد در حوزه مدیریت داوطلبان شناسایی شدو
6 حوزه )عامل( به عنوان حوز ه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی شناسایی شدند .

کلیدواژه‌ها