نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف: امروزه سازمان های ورزشی برای کسب مزیت رقابتی در صدد انتخاب مدیرانی هستند که با استفاده از ویژگی تفکر استراتژیک و منابع و امکانات سازمان، در شرایط عدم اطمینان بتوانند با بروز رفتارهایی استراتژیک، تهدید ها و موانع راهبردی را شناسایی کرده و تصمیماتی همسو با اهداف سازمان اتخاذ کنند. پژوهش حاضر قصد دارد مدل رفتار استراتژیک مدیران ورزش ایران را طراحی کند.
روش شناسی: مشارکت کنندگان متخصصان و صاحبنظران حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت استراتژیک، شاغل در دانشکده‌های تربیت بدنی و سازمان های ورزشی بودند که تعداد ۱۲ نفر از میان آنها به صورت نمونه‌گیری نظری جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند. مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته‌ها با روش‌های تطبیق توسط اعضاء، بررسی همکار و مصاحبه‌های آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.
یافته ها: دستاوردها گویای آن است که در قالب ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی (۱۲ مقوله)؛ پدیده اصلی (رفتار مدیران، ۶ مقوله)؛ راهبرد (۶ مقوله)؛ ویژگی‌های زمینه‌ای (۴ مقوله)؛ شرایط ؛ پیامد (۸ مقوله) و مداخله گر (۶مقوله) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: یکپارچه‌سازی مقوله‌ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار استراتژیک مدیران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی رفتاری را برای مدیران ورزش کشور منعکس می‌کند.

کلیدواژه‌ها

اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس وشاهد محمدی، الهام. (1395). رابطه بین عارضه‌های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی مدیریت سازمان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(4)، 28ـ42..
استراس، انسلم و کوربین، جولیت. (1393). کتاب اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه­ها. ترجمه بیوک محمدی.چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پیمان­فر، محمد حسین؛ الهی، علیرضا و حمیدی، مهرزاد. (1391). موانع زیر بنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی. فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، 1(3)، 155-145.
تابلی، حمید و ریحانی یساولی، عبدالله. (۱۳۹۴). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﭗﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در راﺑطه ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ   ﻣﺪﯾﺮان و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ. مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه خراسان شمالی، 7(1)، 209-217.
جلالی  فراهانی، مجید و فریدونی، مسعود. (1395). ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک. مدیریت ورزشی، 35، 861-874.
حاجیها، زهره و آریان مفرد، امیر. (۱۳۹۰). راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻲ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ‌ها. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 2(8)، 161ـ185.
درویش، حسن و شمس، مرضیه. (1396). بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. 8(25)، 122ـ132.
صباغ ملاحسینی، ایمان. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین رفتار سیاسی کارکنان و خلاقیت در سازمان. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی و نوآوری.
قربانی، محمود و قاسم‌زاده، محمد باقر. (1395). بررسی رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران و میزان آمادگی برای تحول سازمانی در فرودگاه‌های استان خراسان رضوی. آینده پژوهشی مدیریت، 27(1)، 17-29.
کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل و شهرسبز، مجتبی. (1395). تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی استان فارس. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 9(1). 23-30.
گودرزی، محمود؛ نظری، رسول و احسانی، محمد. (1391). ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریتی مدیران ورزش. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(1)، 11-20.
ﻟﻴﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻲ اﺻﻞ، ﻣﻴﺮﻓﻴﺾ؛ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف، ﺣﺴﻦ و سرابی نوبخت، سمیرا. (۱۳۸۹). ﺑررﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ‌ﭘﺬﻳﺮی، ﺑﻴﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎر ﺗﻮده‌وار ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(12)، 25ـ41.
محمد کاظمی، رضا و امیدی، یاور. (1390). کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1(2). 69-86.
 مقیمی، محمد؛ زالی، محمد رضا و. مرزبان، شیرمراد. (1393). بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11)، 123-144.
نظری، رسول. (1395). مدل مهارت‌های روانی، ویژگی‌های شخصیتی و تفکر راهبردی مدیران ورزش. روانشناسی ورزش، 1(2)، 75-84.  
نظری، رسول؛ طباطبایی، محمد و کریمیان، جهانگیر. (1396). تحلیل موانع عملیلتی شدن برنامه راهبردی ورزش استان اصفهان بر اساس مدل فرچون. نشریه مدیریت ورزشی، 9(1)، 112-99.
نظری، رسول و مختاری، مریم. (1397). ارائه مدل عناصر سازنده برند باشگاه‏های حرفه‏ای فوتبال براساس ارزش ویژه‏ی برند از دیدگاه مشتریان. مدیریت و توسعه ورزش، 7(4)، 106-117.
واشقانی، اﻣﻴﺮ. (1378). ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤندﺳـﺎزی ﻛﺎرﻛﻨـﺎن وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ راﺑﻴﻨﺰ. ﭘﺎﻳﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ‌ارشد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺮوﺟﺮد. 
Chou, D. C. (2018). Applying design thinking method to social entrepreneurship project. Computer Standards & Interfaces, 55, 73-79.
Clarke, A., Lewis, D., Cole, I., & Ringrose, L. (2005). A strategic approach to developing e‐learning capability for healthcare. Health Information & Libraries Journal, 22(1), 33-41.
Elbanna, S. (2018). The constructive aspect of political behavior in strategic decision-making: The role of diversity. European Management Journal, 36(5), 616-626.
Mair, J. (2002). Entrepreneurial behavior in a large traditional firm: exploring key drivers. research paper no. 466, IESE, University of Navarra, Barcelona.
Nazari, R. (2017). The Impact of Mental Skills on Management Skills and Selecting Management Models on Sports Managers. International Journal of Sport Culture and Science, 5(3), 124-133.
Omoregie, P. O., Tetteh-Opai, A. T. & Obajimi, G. A. (2015). Impact of transformation leadership style on managerial effectiveness in sports intitutions in Ghana. Journal of Occupational and Organisational psychology, 14(1). 188-197.
Salehi, H. O. S. H. Y. A. R., Mohammadi, F. O. A. D., & Mohammadi, H. E. S. A. M. (2014). Relationship between management skills and customer experience management. Indian Journal of Science and Research, 7(1), 626-634.
Shao, Z. (2019). Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management, 44, 96-108.
Vecchiato, R. (2019). Scenario planning, cognition, and strategic investment decisions in a turbulent environment. Long Range Planning, 52(5), 101865.
Vieira, V. A., Perin, M. G., & Sampaio, C. H. (2018). The moderating effect of managers' leadership behavior on salespeople's self-efficacy. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 150-162.
Wesselink, R., Blok, V., & Ringersma, J. (2017). Pro-environmental behaviour in the workplace and the role of managers and organisation. Journal of Cleaner Production, 168, 1679-1687.