نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مریوان، مریوان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تفکراستراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی بود.
روش‌شناسی: جامعة آماری پژوهش را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تشکیل دادند که از بین آن‌ها 356 پاسخ دهنده به شکل تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه‌های چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2000)، تفکر استراتژیک گلدمن (2005) و بهره‌وری نیروی انسانی سرمد و همکاران (1390) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی‌ استفاده گردید. تمامی تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS.23 و Smart Pls.328 انجام شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهشی نشان داد تفکراستراتژیک (52/0r=) و چابکی سازمانی (428/0r=) به طور مستقیم بر بهره‌وری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین تفکراستراتژیک اثر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی (836/0r=) دارد. علاوه بر این مشخص گردید که تفکراستراتژیک بر بهره‌وری سازمانی از طریق چابکی سازمانی اثر مثبت و معناداری (358/0r=) دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش آینده‌نگری، تفکر مفهومی، تفکر سیستمی و فرصت طلبی هوشمندانه کارکنان در کنار سرعت، شایستگی، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سازمان می تواند منجر به بهبود بهره‌وری کارکنان شود که باید از سوی مدیران ادارات ورزش و جوانان غرب کشور مورد توجه قرار گیرد.

.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، محمود رضا؛ اکبری پشم، فاطمه و سلگی، زهرا. (1396). تأثیر چابکی سازمانی بر ویژگی‌های توانمند شناختی کارکنان با توجه به نقش فراموشی و سکوت سازمانی (مورد مطالعه: پرسنل بیمارستان شفا شهر خرم‌آباد). راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، ۲(۳)، ۲۲۴-۲۳۳.
ایران‌زاده، سلیمان؛ مصباحی جهرمی، نگارالسادات؛ شکری، عبدالحسین و ابراهیمی، رحیم. (1395). بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی. مدیریت بهره‌وری، 10(38)، 117-145.
بخش چناری، امین رضا؛ عیدی، حسین و عباسی، همایون. (1394). تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(1)، 11-19.
برادران، وحید و ولیجانی، مریم. (1395). بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران). پژوهشنامه مالیات، ۲۴(۲۹)، 165-184.
         جورکش، نسرین؛ شکرچی زاده، احمد رضا و نادری، محمد. (1396). بررسی تأثیر چابکی سازمانی و عملکرد سازمان با رویکرد اقتصاد مقاومتی. اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی آباده.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
رابینز، استیون. (1396). مبانی رفتار سازمانی. چاپ چهل و سوم، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
راستگو، سمانه. (1393). طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی.
سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و بازرگان، عباس. (1398). روش تحقیق در علوم رفتاری. چاپ سی وسوم، تهران: انتشارات آگاه.
سلیمی، مهدی و کشوری، فاطمه. (1398). اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی اخلاق حرفه ای. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1)، 79-61.
عباسیان، شهریار؛ یوسفی، بهرام؛ زردشتیان، شیرین و عیدی، حسین. (1397). تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری (مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3)، 91-104.
غلامی، احمد و حسین پور، فرهاد. (۱۳۹۵). بررسی رابطه مولفه‌های تفکر استراتژیک مدیران با عملکرد سازمانی در واحدهای صنعتی. ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
کریمی، فریبا؛ احمدی دستجردی، سمیه و رجایی پور، سعید. (1392). الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان. مدیریت بهره‌وری، 7(27)، 165-182.
میرهاشمی، مرتضی و نجفی، مسعود. (1397). نقش تفکر استراتژیک بر بهره‌وری نیروی انسانی در نیروگاه شهید مفتح همدان. سیزدهمین کنفرانس ملی مدیریت و بهره‌وری، انجمن مهندسی بهره­وری صنعت برق ایران، تهران.
میرزازادگان شیرازی، محسن؛ حسینی، علی اصغر و راهپیما، امان االله. (1396). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت برق منطقه‌ای فارس. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
میرکمالی، سید محمد؛ صحرائی بیرانوند، مهدی و رومیانی، یونس. (1395). بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران.  نشریه مدیریت ورزشی، 8(3)، 453-465.
نیکپور، امین و سلاجقه، سنجر. (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان. پژوهش‌های مدیریت عمومی (پژوهش‌های مدیریت سابق)، 3(7)، 169-184.
ولی بحرینی، حسین و خیاط مقدم، سعید. (۱۳۹۴). شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی. کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
ویسی، کوروش؛ کوزه چیان، هاشم، احسانی، محمد و کشتی‌دار، محمد. (1395). ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 8(39)، 17-36.
یعقوبی، مریم؛ تیمورزاده، احسان؛ ثالثی، محمود و توکلی، محمد رضا. (1396). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره‌وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی. مجله طب نظامی، ۱۹(۶)، ۵۸۸-۵۹۴.
Albahussain, S. A., ElPgaraihy, W. H., & Mobarak, A. K. M. (2016). Measuring the Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Performance with the
Mediating Role of Supply Chain Performance between them in Saudi Industrial Large
Organization. Archives of Business Research, 4(2), 20-35.
Arayesh, B., & Golmohammadi, E. (2011). Strategic Thinking, the Necessity of Present Managers of Iran. International Conference on Financial Management and Economics, Singapore.
Bierema, L. (2016). Women’s Leadership Troubling Notions of the “Ideal” (Male) Leader. Advances in Developing Human Resources, 18(2), 119-136.
Byrne, B.M.,(2010). "Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming", (2 ed.), New York,
Bock, A. J., Opsahl, T., George, G., & Gann, D. M. (2012). The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. Journal of Management Studies, 49(2), 279­­-305.
Casey, A. J, & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think strategically: A learning model. Management Learning, 41(2), 167-185.
Chen, W. H., & Chiang, A. H. (2011). Network agility as a trigger for enhancing firm performance: A case study of a high-tech firm implementing the mixed channel strategy. Industrial Marketing Management, 40(4), 643-651.
Downe, R., Cowell, R., & Morgan, K. (2016). What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership? Public Administration Review, 76(6), 898-909.
Fairholm, M. R., & Card, M. (2009). Perspectives of strategic thinking: From controlling chaos to embracing it. Journal of Management & Organization, 15(1), 17-30.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Karmann, A., & Roesel, F. (2017). Hospital Policy and Productivity–Evidence from German States. Health economics, 26(12), 1548-1565.
Kiaei, M. Z., Hatam, N., Moraveji, M., Moradi, R., Ahmadzadeh, M. S., & Ghanavati, S. (2015). The Relationship Between Strategic Thinking and Hospital Managers’ Productivity in Teaching Hospitals of Shiraz. Biotechnology and Health Sciences, 3(1), 1-6.
Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. 1st Edition, London: Routledge.
Ku, T. H. (2011). How to improve organizational performance through learning and knowledge? International Journal of Manpower, 32(5/6), 581‐603.
Kuleelung, T., & Ussahawanitchakit, P. (2015). Organizational agility and firm performance: evidence from information and communication technology (ICT) businesses in Thailand. The Business & Management Review, 7(1), 206-217.
Larson, A., & Starr, J. A. (1993). A network model of organization formation. Entrepreneurship theory and practice, 17(2), 5-15.
Loncar, M. (2017). The impact of strategic management and strategic thinking approaches on business performance of companies operating in the retail industry. European Project Management Journal, 7(1), 85-98.
Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
McCarthy, I. P., Lawrence, T. B., Wixted, B., & Gordon, B. R. (2010). A Multidimensional Conceptualization of Environmental Velocity. Academy of Management Review, 35(4), 604-626.
Meier, H., Roy, R., & Seliger, G. (2010). Industrial product-service systems—IPS2. CIRP annals, 59(2), 607-627.
Mueller, R. O. (1999). Basic principles of structural equation modeling: An introduction to LISREL and EQS. Springer Science & Business Media.
Nafei, W. A. (2016). Organizational agility: The key to improve organizational performance. International Business Research, 9(3), 97-111.
Park, Y. K. (2011). The Dynamics of Opportunity and Threat Management in Turbulent Environments: The Role of Information Technologies. Ph.D. Dissertation, University of Southern California, ProQuest LLC.
Rastogi, P. N. (2002). Knowledge management and intellectual capital as a paradigm of value creation. Human systems management, 21(4), 229-240.
Salimi, M., & Andalib, B. (2015). Relationship between Information Technology and Organizational Entrepreneurship and Organizational Agility in Esfahan Province General Directorate of Youth and Sport. British Journal of Economics, Management & Trade, 8(1(48-54.
Shahraki-Sanavi, F., Ghorbani, M., & Shahraki-Sanavi, F. (2017). Investigating the role of modern leadership styles and thinking style with productivity, Bioscience Biotechnology Research Communications. 10(4). 746-751.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (2000). Agility in practice±application of a methodology: Special issue on “Next Generation Manufacturing”. International Journal of Operations & Production Management, 20(4), 496-513.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 1(2), 739-742.
Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological measurement, 34(1), 25-33.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.